U BENT NIET TEVREDEN?

Klachten

Mocht u onvolkomenheden hebben geconstateerd, in onze praktijk of tijdens uw behandeling? Heeft u een tip waardoor we de service en kwaliteit van onze praktijk nog verder kunnen verbeteren? Bent u niet tevreden over de behandeling of bijvoorbeeld de bejegening van u als patiënt, dan horen wij dit graag.

Wij zullen uiterst zorgvuldig met uw tip, opmerking of klacht omgaan. U kunt uw tip of klacht te allen tijde aangeven bij uw behandelaar of één van onze collega’s van het Secretariaat.

Daarnaast zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling en geschillencommissie Fysiotherapie, conform de nieuwe wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz). Hierdoor kunt u er als patiënt op vertrouwen dat uw klacht objectief wordt behandeld door een onafhankelijke geschillencommissie. En u gratis toegang heeft tot een klachtenfunctionaris om uw klacht en de behandeling er van ‘in vertrouwen’ te bespreken. Voor meer informatie zie www.defysiotherapeut.com

Wat zijn de rechten en plichten van fysiotherapeut en patiënt?

De rechten en plichten van een fysiotherapeut en u als patiënt staan vermeld in de WGBO. Dit staat voor de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Als een zorgverlener (bijvoorbeeld een huisarts, tandarts of een fysiotherapeut) u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen.

Zowel de zorgverlener, onze fysiotherapeutisch specialisten als u als patiënt zijn verplicht zich hieraan te houden.

Onze plicht als zorgverlener

Als zorgverlener hebben wij de plicht om u te helpen. Wij moeten u informatie geven over:

 • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
 • De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
 • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen

Indien u onvoldoende informatie ontvangt van uw behandelaar, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook gerust vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

Uw recht als patiënt

Als patiënt heeft u onder andere het recht:

 • Om zelf een zorgverlener te kiezen
 • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
 • Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)
 • Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelend fysiotherapeutisch specialist
 • Op inzage in uw medisch dossier
U heeft als patiënt ook plichten:
 • U bent verplicht de hulpverlener duidelijk en volledig te informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
 • U dient zoveel mogelijk mee te werken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft, zover dat naar redelijkheid van u kan worden verwacht.
Neem Contact op
INFORMATIE VERSTREKKING

Wanneer en aan wie wordt informatie verstrekt?

Patiënten onder de 12 jaar en/of wilsonbekwamen

Indien een patiënt wilsonbekwaam is of jonger dan 12 jaar? Dan wordt de wettelijke vertegenwoordiger geïnformeerd over onderzoek en behandeling. De wettelijke vertegenwoordiger is een ouder of ander familielid, een gemachtigde of een mentor.

Patiënten tussen de 12 en 16 jaar?

Indien de patiënt tussen de 12 en 16 jaar is, dan worden de ouders/verzorgers en de patiënt zelf geïnformeerd.

Patiënten ouder dan 16 jaar?

Patiënten worden vanaf 17 jaar zelf geïnformeerd.

In geval van een noodsituatie

Is direct ingrijpen nodig in een noodsituatie, dan kan er vanuit ons als zorgverlener voor gekozen worden u niet volledig te informeren. Bijvoorbeeld als de betrokken behandelaar ervan overtuigd is dat de informatie voor u tot ernstige schade kan leiden of als er gewoonweg geen tijd is, omdat direct ingrijpen vereist is. De betrokken behandelaar moet dit altijd overleggen met een andere zorgverlener. Vanzelfsprekend zijn wij als zorgverlener verplicht u die die informatie op een later, geschikter tijdstip wel te geven.

U kunt als patiënt aangeven dat u bepaalde informatie niet wilt ontvangen

Misschien wilt u niet alle details horen over uw aandoening. U kunt dan informatie weigeren. Uw behandelaar moet dit recht op niet-weten respecteren. Als door uw weigering gevaar ontstaat voor u of voor anderen, geven wij u als patiënt de minimaal noodzakelijke informatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u een besmettelijke ziekte onder de leden heeft.

De nieuwe wet: Wet Cliëntenrechten Zorg (Wcz)

De rechten van cliënten (patiënten) en de verplichtingen voor zorgaanbieders zijn in verschillende wetten vastgelegd. Een aantal van deze regelingen, waaronder de WGBO, worden vervangen door een nieuwe wet: Wet Cliëntenrechten Zorg (Wcz). Door de regels uit bestaande wetten samen te voegen tot 1 nieuwe wet wordt de rechtspositie van cliënten versterkt en verduidelijkt.